Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności OKSiR w Świeciu

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz www.oksir.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Łepek.
 • E-mail: sekretariat@oksir.eu
 • Telefon: 525627370

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 139
  86-100 Świecie
 • E-mail: sekretariat@oksir.eu
 • Telefon: 525627370

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139.

Do budynku prowadzą cztery wejścia: od ulicy Wojska Polskiego (wejście główne), bezpośrednio z poziomu chodnika. Od ulicy Sienkiewicza (wejście do kina)schody orac podjazd dla osób niepełnośprawnych. Wejście do Galrii Okno i Klubokawiarni Kultura schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Kultularnej Przestrzeni Widowiskowej od parkingu, schody, bez podjazdu.

Nad wejściami nie ma dźwiękowego systemu naprowadzajacego osoby niewidome i słabowidzące.

Wejscie nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób poruszających sie na wózkach sa dostepne korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na obu kondygdacjach.

Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystujacym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma mozliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

 

2. Budynek: Amfiteatr w Świeciu, ul. Sienkiewicza 6.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Schody i podjazd dla osób na wózkach.

Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym pietrze.

Na parkingu znajduje się jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w języku brajlaani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzacych.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego.