Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Strona główna / Statut OKSiR

OKSiR w Świeciu jest samorządową instytucją kultury i ma swoją siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego 139. Działa w oparciu o: ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.715 z późn. zmianami), statut nadany uchwałą nr 126/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25.02.2016 r. oraz akty wewnętrzne.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi wielokierunkową dzałalność rozwijającą i zaspakającą potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców.

Na czele OKSiR stoi powoływany przez burmistrza dyrektor, który kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz w zakresie kultury. Natomiast w zakresie sportu i rekreacji do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest powoływany przez burmistrza zastępca kierownika OKSiR.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne oraz sportowe mieszkańców Gminy, a także promocja kultury i sportu w regionie, kraju i zagranicą.


Do głównych zadań OKSiR zalicza się:

  • prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i sportowego,
  • rozpowszechnianie i zaspakajanie potrzeb środowiska w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku,
  • organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
  • prowadzenie działalności oświatowej i wystawienniczej popularyzującej dzieje Ziemi Świeckiej,
  • prowadzenie współpracy kulturalnej i sportowej z gminami partnerskimi,
  • działalność instruktażowo-metodyczna,
  • współdziałanie, zwłaszcza ze szkołami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców poprzez wypracowywanie systemu twórczych i nowatorskich metod tych działalności.

Oprócz realizacji głównych celów statutowych OKSiR może prowadzić działalność gospodarczą.

Statut OKSiR  - pobierz skan  / .docx
Załącznik do Uchwały Nr 126/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 lutego 2016 r.